×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ КОНТАКТ
ОБРАЗЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ШТЕТА
А/О на М/В - материјална штета со Европски извештај

Потребна документација за пријава на А/О на М/В - материјална штета со Европски извештај1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник, а за правни лица и заверена со печат;

2. Копија на полиса од причинителот на штета од Халк Осигурување АД СкопјеАД Скопје (примерок од истата системски дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Копија на валидна полиса од оштетениот;

4. Сообраќајна дозвола на причинителот и оштетениот во фотокопија;

5. Лична карта – на увид на причинителот на штета и оштетениот;

6. Возачка дозвола на возачите во фотокопија на причинителот на штета и оштетениот;

7. Реконструкција на настан со присуство на двете возила;

8. Полномошно за управување доколку осигуреникот/оштетениот е правно лице или сопственик на возилото е лизинг компанија;

9. Комплетно пополнет формулар на Европски извештај, во оригинал, потпишан од двете странки-учесници во незгодата;

10. Изјави на возачите учесници во незгодата за штетниот настан и нивната вина;

11. Трансакциска/жиро сметка во копија, а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува само на физички лица);

12. Изјава за носител на јавна функција;

13. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа

А/О на М/В - материјална штета со записник на МВР

Потребна докумнетација за пријава на штети А/О на М/В - материјална штета со записник на МВР1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник, а за правни лица и заверена со печат;

2. Копија или број на полиса од причинителот на штета од Халк Осигурување АД СкопјеАД Скопје (примерок од истата системски дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Сообраќајна дозвола на оштетеното возило;

4. Лична карта на возачот на оштетеното возило - на увид;

5. Возачка дозвола на возачот на оштетеното возило во фотокопија;

6. Трансакциска/жиро сметка во фотокопија, а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува на физички лица);

7. Полномошно за управување-доколку осигуреникот/оштетениот е правно лице или сопственик на возилото е лизинг компанија;

8. Записник од МВР – во оригинал или нотарски заверена копија;

9. Изјава за носител на јавна функција;

10. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа

А/О на М/В - нематеријална штета со Записник на МВР

Потребна докумнетација за пријава на штети А/О на М/В - нематеријална штета со Записник на МВР1. Копија или број на полиса од причинителот на штета од Халк Осигурување АД СкопјеАД Скопје (примерок од истата системски дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

2. Лична карта на оштетениот -на увид;

3. Трансакциска сметка на оштетениот – копија, а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар; за исплата на надомест на штета на малолетен задолжително се доставува и извод од матична книга на родени;

4. Записник од МВР во оригинал или нотарски заверена копија, (во незаверена од нотар копија може да се достави единствено доколку оригиналот од Записникот е во предметот за материјална штета);

5. Медицинска документација – во оригинал или нотарски заверена копија;

6. Изјава за носител на јавна функција;

7. Останати документи по барање на овластен вработен/Директор на сектор и/или одговорно лице согласно постоечка систематизација;

Домаќинско осигурување

Потребна докумнетација за пријава на штети Домаќинско осигурување1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник, а за правни лица и заверена со печат;

2. Копија или број на полиса од причинителот на штета од Халк Осигурување АД СкопјеАД Скопје (примерок од истата системски дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Сообраќајна дозвола на оштетеното возило;

4. Лична карта на возачот на оштетеното возило - на увид;

5. Возачка дозвола на возачот на оштетеното возило во фотокопија;

6. Трансакциска/жиро сметка во фотокопија, а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува на физички лица);

7. Полномошно за управување-доколку осигуреникот/оштетениот е правно лице или сопственик на возилото е лизинг компанија;

8. Записник од МВР – во оригинал или нотарски заверена копија;

9. Изјава за носител на јавна функција;

10. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа

Доброволно приватно здравствено осигурување

Потребна докумнетација за пријава на штети Доброволно приватно здравствено осигурување1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од оштетен/полномошник/законски застапник;

2. Копија од полиса за осигурување (во неможност да се достави при пријавување вработениот задолжен за пријава на штети е должен да обезбеди копија);

3. Лекарска документација скенирана електрoнски;

4. Трошоци за лекување – фискална сметка;

5. Извод од матична книга на родени во фотокопија кога се пријавува штета за малолетно лице или друг документ за потврда на старателство;

6. Трансакциска сметка – копија (или наведена на образецот за пријава)

7. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа

Осигурување на животни

Потребна докумнетација за пријава на штети Осигурување на животни1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник, за правни лица заверена и со печат;

2. Полиса (или број на полиса) – фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Причини за настанување на болеста/смртта;

4. Детална изјава од лицето кое прво ја забележало штетата и од одговорните лица за причините за штетниот настан;

5. Амбулантски дневник од ветеринарот кој го лекувал жиотното;

6. Во случај на смрт или принудно колење да се достави документ кој го одредил тоа и причините за таа одлука;

7. Извештај од ветеринар;

8. Ушна маркица;

9. Пасош на говедо;

10. Полициски записник/Потврда од МВР во случај на смрт како резултат на напад од диво животно;

11. Вештачења и останати документи неопходни за утврдување на фактичката состојба, по потреба;

12. Трансакциона сметка - копија , а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува само на физички лица);

13. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа

Каско и Делумно каско на М/В

Потребна докумнетација за пријава на штети Каско и Делумно каско на М/В1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник, а за правни лица и заверена со печат;

2. Изјава со опис на штетен настан;

3. Фотографии од лице место, доколку поседува;

4. Фотографии од оштетено возило;

5. Доказ за поправка на возилото-фактура;

6. Овозможување на фотографирање на возилото по извршената поправка;

7. Сообраќајна дозвола од оштетеното возило во фотокопија;

8. Полиса (или број на полиса) во фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

9. Возачка дозвола на возачот во фотокопија;

10. Полномошно за управување доколку осигуреникот/оштетениот е правно лице или сопственик на возилото е лизинг компанија;

11. Лична карта од возачот на оштетеното возило - на увид;

12. Трансакциска/жиро сметка во фотокопија, а за исплата на спогодениот износ на друго лице договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува само на физички лица);

13. Записник од МВР со доказ за извршено алкотестирање

14. ЕИ (зависно од видот на штетниот настан) – во оригинал или нотарски заверена копија, реконструкција на двете возила и изјави од двајцата учесници;

15. Изјава за носител на јавна функција;

16. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работa.

Каско на шински возила и на воздухоплови

Потребна докумнетација за пријава на штети Каско на шински возила и на воздухоплови1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник, а за правни лица и заверена со печат;

2. Полиса (или број на полиса) во фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Валидни документи за управување;

4. Трансакциска/жиро сметка во фотокопија а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува само на физички лица);

5. Записник од МВР, по потреба

6. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа

7. Изјава за носител на јавна функција

Комбинирано осигурување на електронска опрема

Потребна докумнетација за пријава на штети Комбинирано осигурување на електронска опрема1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник;

2. Полиса (или број на полиса) – фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Документ за лична идентификација (за физички лица) – на увид;

4. Записник од МВР по потреба во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

5. Детална изјава од лицето кое прво ја забележало штетата;

6. Трансакциона сметка – копија, а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува само на физички лица);

7. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа

Кршење машини

Потребна докумнетација за пријава на штети Кршење машини1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник;

2. Полиса (или број на полиса) - фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Документ за лична идентификација (за физички лица) – на увид;

4. Записник од МВР, по потреба, во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

5. Потврда од ЕВН за прекин во напојување доколку тоа е причина за штетниот настан;

6. Трансакциска/жиро сметка во фотокопија а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува само на физички лица);

7. Дијагностички лист;

8. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа

Oсигурување од Незгода

Потребна докумнетација за пријава на штети Смрт од болест (за полиси издадени пред 01.01.2021 година) или несреќен случај и повреда1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник со прилог полномошно;

2. Изјава со опис на штетен настан од оштетен;

3. Полиса (или број на полиса) – фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

4. Список на осигурени лица потврден од работодавач (за колективно осигурување на работници/ ученици/ студенти);

5. Лична карта од оштетениот - на увид;

6. Извод од матична книга на родени во фотокопија кога се пријавува штета за малолетно лице или друг документ за потврда на старателство;

7. Лекарска документација во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

8. Доколку во полисата е вклучен и ризик дневен надомест и доколку е користено боледување, да се достават извештаите за привремена спреченост на работа;

9. Доколку во полисата е вклучен и ризик трошоци за лекување , задолжително се доставуваат сметките за сторените трошоци, во оригинал;

10. Записник од МВР во оригинал или фотокопија заверена на нотар– по потреба;

11. Трансакциска сметка – копија, , а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар и/или нотарски заверено полномошно (се однесува само на физички лица);

12. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа

Дополнителна документација

Кај полисите за осигурување незгода, странката треба да достави дополнителна документација до Секторот за штети. Во зависност од видот на склученото осигурување потребна е следната дополнителна документација:Потребна докумнетација за пријава на штети Смрт од болест (за полиси издадени пред 01.01.2021 година)1. Кај колективно осигурување од незгода- архивски заверена Потврда за платена премија, (дека работникот/ученикот/студентот е осигурен од незгода);

2. Потврда за смртта и лекарски извештај за причините за смртта;

3. Извод од матична книга на умрени на осигуреникот во оригинал или фотокопија заверена на нотар; Извод од матична книга на умрени на член од потесното семејството (доколку има некој починато);

4. Извод од матична книга на родени за децата;

5. Решение за старателство (доколку корисникот е малолетен)

6. Изјава на наследниците/корисниците, нотарски заверена за префрлање на правото за надомест на едно или повеќе лица;

7. Извод од матична книга на венчани (за брачниот другар)

8. Доколку станува збор за самоубиство потребен е Записник од МВР во оригинал или фотокопија заверена на нотар;Потребна докумнетација за пријава на штети Смрт од несреќен случај1. Записник од МВР во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

2. Кај колективно осигурување од незгода - архивски заверена Потврда за платена премија (дека работникот/ученикот/студентот е осигурен од незгода);

3. Обдукциски наод;

4. Извод од матична книга на умрени на осигуреникот во оригинал или фотокопија заверена на нотар; Извод од матична книга на умрени на член од потесното семејството (доколку има некој починато)

5. Доколку осигуреникот имал малолетни деца - Извод од матична книга на родени за децата;

6. Решение за старателство (доколку корисникот е малолетен);

7. Изјава на наследниците/корисниците, нотарски заверена за префрлање на правото за надомест на едно или повеќе лица;

8. Извод од матична книга на венчани (за брачниот другар)Потребна докумнетација за пријава на штети Повреда(ако во полисата се опфатени само трите основни ризици, не се бараат документи за боледување и трошоци за лекување)

1. Кај колективно осигурување од незгода - архивски заверена Потврда за платена премија (дека работникот/ученикот/студентот е осигурен од незгода);

2. Целокупна медицинска документација - прв лекарски наод по повредата и сите контролни прегледи (отпусни листи, специјалистички и рентгенски извештаи, рентгенски снимки и сл.) - во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

3. Сите боледувања:

• од матичен лекар - Извештај за привремена спреченост за работа во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

• од Комисија - Оценка за привремена спреченост за работа (боледување) од 16-60 дена и над 60 дена - во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

4. Сметки за нужни трошоци за лекување (исклучиво оригинал со печат, датум, име и презиме и амбулантен број и фисклана сметка);

5. Пријава за несреќа на работа (повредна листа) со Мислење од Фондот за здравствено осигурување;

6. Доколку Пријавата за несреќа на работа не е изготвена на време, потребен е Записник за настаната повреда изработен од Компанијата каде е вработено или Записник од инспекција на труд;

7. Записник од МВР (во случај на физички напад, сообраќајна несреќа, повреда со оружје и сл.) - во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

8. За боледување на ученик потребно е: Лекарска потврда од матичен лекар за должината на боледувањето - во оригинал или фотокопија заверена на нотар; Доколку матичниот лекар на дал потврда треба Потврда од класен раководител за должината на отсуствувањето (на лист со печат од училиштето);

9. Ако повредата настанала на спортски натпревар или тренинг потребна е заверена Потврда од клубот (на нивен меморандум) со опис на настанот;

10. Копија од возачка и сообраќајна дозвола ако штетата е настаната при сообраќајна незгодаПотребна докумнетација за пријава на штети МЕНАЏЕРСКИ ОСИГУРУВАЊА1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник или електронска пријава преку Асистенската куќа со која друштвото има склучено договор;

2. Полиса– двата примероци кои се кај осигуреникот;

3. Лична карта од оштетениот - на увид;

4. Лекарска документација во оригинал;

5. Трансакциска/жиро сметка – копија,

6. За повреда или смрт се бара документацијата наведена во точка 2.8.1.

Објекти во градба/монтажа

Потребна докумнетација за пријава на штети Објекти во градба/монтажа1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник;

2. Полиса (или број на полиса) – фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Записник од МВР, по потреба во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

4. Детална изјава од лицето кое прво ја забележало штетата и од одговорното лице на правниот субјект кој ја изведува градбата на објектот;

5. Градежна книга на барање на осигурувачот;

6. Трансакциона сметка – копија, а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува само на физички лица);

7. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа

Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови

Потребна докумнетација за пријава на штети Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник, а за правни лица и заверена со печат;

2. Копија или број на полиса од причинителот на штета од Халк Осигурување АД СкопјеАД Скопје (примерок од истата системски дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Сервисна книга;

4. Трансакциска/жиро сметка во фотокопија, а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува на физички лица);

5. Записник од МВР – во оригинал или нотарски заверена копија;

6. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работаПотребна докумнетација за пријава на штети Нематеријална штета1. Копија или број на полиса од причинителот на штета од Халк Осигурување АД Скопје (примерок од истата системски дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

2. Трансакциска сметка на оштетениот – копија, а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар; за исплата на надомест на штета на малолетен задолжително се доставува и извод од матична книга на родени;

3. Записник од МВР во оригинал или нотарски заверена копија, (во незаверена од нотар копија може да се достави единствено доколку оригиналот од Записникот е во предметот за материјална штета);

4. Медицинска документација – во оригинал или нотарски заверена копија;

5. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа

Осигурување на кредити

Потребна докумнетација за пријава на штети Осигурување на кредити1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од корисникот 1 и 2 на кредитот наведени на Полисата со прилог лична карта од истиот;

2. Копија од Полиса за осигурување на кредити;

3. Потврда за смрт;

4. Лекарски извештај за причина на смртта;

5. Извод од матична книга на умрените;

6. Изјава за здравствена состојба;

7. Договор за повеќегодишно осигурување помеѓу банката и осигуреникот;

8. Медицински картон за последните три години;

9. Барање за предвремена ликвидација со ден на настан;

10. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работаОсигурувања од Одговорност

Потребна докумнетација за пријава на штети Осигурувања од ОдговорностОпшта одговорност од дејност/ одговорност на нотари стечајни управници, извршители, адвокати, туристички агенции

1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник;

2. Полиса (или број на полиса) – фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Трансакциона/жиро сметка – копија;

4. Документација со која се потврдува настаната штета;

5. Дополнителна документација со која се докажува одговорноста на осигуреникот;

6. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа

Осигурување од Туристичка помош- Патничко Осигурување

Потребна докумнетација за пријава на штети Осигурување од Туристичка помош- Патничко Осигурување1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник или електронска пријава преку Асистенската куќа со која друштвото има склучено договор;

2. Полиса (или број на полиса) – фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Пасош од оштетениот – фотокопија од сите страни кои докажуваат времетраење на престојот надвор од Македонија во периодот на скаденца на полисата;

4. Лекарска документација во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

5. Превод на медицинската документација освен кога истата е на англиски јазик и согласно предвидено со услови;

6. Трансакциска сметка – копија;

7. Фактура;

8. Доказ за извршена исплата;

9. Авиокарти;

10. Извештај за доцнење багаж или лет;

11. Извештај за оштетен багаж;

12. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работаПожар и некои други опасности

Потребна докумнетација за пријава на штети Пожар и некои други опасности1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник;

2. Полиса (или број на полиса) – фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Документ за лична идентификација (за физички лица) на увид;

4. Записник од противпожарна служба во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

5. Записник од МВР/по потреба во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

6. Трансакциска/жиро сметка во фотокопија, а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува само на физички лица);

7. Документација која ја докажува висината на штетата во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

8. Потврда за луња или град издадена од УХРМ во зависност од ризикот по кој се пријавува штета;

9. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работаОсигурување на посеви и плодови

Потребна докумнетација за пријава на штети Осигурување на посеви и плодови1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник;

2. Полиса (или број на полиса) – фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Копија од имотен лист;

4. Изјава за околностите под кои настанал штетниот настан;

5. Потврда од УХРМ за штети пријавени по ризик град и/или мраз;

6. Документ за пријавен штетен настан во органите на МВР или надлежна пожарна во случај на ризик пожар;

7. Копија од трансакциска/жиро сметка

8. Записник од пред проценка и записник за конечна проценка со назначен процент на оштетувања и култура, парцела на која се однесува, површина (Записникот задолжително треба да биде своерачно потпишан од оштетениот и/или заверен со печат. Доколку оштетениот/осигуреникот/полномошникот одбива да го потпише е должен причините за истото да ги наведе на записникот);

9. Решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствениот регистар на земјоделски стопанства издадено од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;

10. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работаОсигурување Провална кражба и разбојништво

Потребна докумнетација за пријава на штети Провална кражба и разбојништво1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник;

2. Полиса (или број на полиса) – фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Документ за лична идентификација (за физички лица) – на увид;

4. Записник (потврда) од МВР во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

5. Детална изјава од лицето кое прво ја забележало кражбата во оригинал;

6. Трансакциска/жиро сметка – копија, а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува само на физички лица);

7. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работаОсигурување Стока во ладилници

Потребна докумнетација за пријава на штети Стока во ладилници1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник, за правни лица заверена и со печат;

2. Полиса (или број на полиса) – фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

1. Записник од МВР по потреба во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

2. Детална изјава од лицето кое прво ја забележало штетата;

3. Евиденција од мерната станица на ладилникот и доказ за извршено редовно оддржување,

4. Фактура или мислење од овластен сервисер за состојба на средството со дефектажа;

5. Документ за извршено сервисирање;

6. Трансакциона сметка - копија , а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува само на физички лица);

7. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работаТранспортни осигурувања ; Marine Cargo/CMR

Потребна докумнетација за пријава на штети Транспортни осигурувања ; Marine Cargo/CMR1. Пријава по телефон, факс, телеграма и по пошта;

2. Полиса во оригинал кај поединечни осигурувања или број на генерална полиса (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Записник за процена штетата од хавариски комесар;

4. Записник за оштетување односно кусок на транспортирана роба;

5. Фактурна вредност на пратката со целокупна документација, во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

6. Товарен лист или коносман - во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

7. Царинска декларација - во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

8. Изјава на возачот во оригинал;

9. Договор за превоз со превозникот;

10. Записници од полиција за штети од кражба и сообраќајна незгода во оригинал или фотокопија заверена на нотар

11. Уверенија од санитарни, ветеринарни органи или паталози за прехрамбена стока;

12. Извештај за натовар и истовар и драјф сертификат за ринфузни пратки;

13. Документ дека е направена процена на штета/платена процена;

14. Фотографии од штетата;

15. Трансакциска/жиро сметка

16. Превод на доставените документи приложени на странски јазик, со исклучок кога истите се на Англиски;

17. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа;А/О-Зелена карта и А/О-Гранично осигурување

Потребна докумнетација за пријава на штети А/О-Зелена карта и А/О-Гранично осигурување1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник, а за правни лица и заверена со печат;

2. Полиса - зелен картон – фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Сообраќајна дозвола на оштетеното возило во фотокопија;

4. Пасош на возачот на оштетеното возило – на увид;

5. Возачка дозвола на возачот на оштетеното возило во фотокопија;

6. Полномошно за управување доколку осигуреникот/оштетениот е правно лице или сопственик на возилото е лизинг компанија;

7. Трансакциска/жиро сметка во фотокопија а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува само на физички лица);

8. Записник од МВР во оригинал или нотарски заверена фотокопија;

9. Изјава од возачи-учесници;

10. Изјава за носител на јавна функција;

11. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работаА/О-Зелена карта и А/О-Гранично осигурувањее

Потребна докумнетација за пријава на штети на нематеријална штета А/О-Зелена карта и А/О-Гранично осигурување1. Пријава за штета уредно и целосно пополнета и потпишана од сопственик/полномошник, а за правни лица и заверена со печат;

2. Полиса - зелен картон – фотокопија (примерок од истата дополнително ќе обезбедат вработените задолжени за пријава на штети од сектор штети);

3. Медицинска документација во оригинал или копија заверена на нотар;

4. Трансакциска/жиро сметка во фотокопија со наведување на IBAN/SWIFT CODE, а за исплата на спогодениот износ договор за отстапување на побарување заверен на нотар (се однесува само на физички лица);

5. Записник од МВР во оригинал или нотарски заверена фотокопија;

6. Наоди на вешти лица-доколку се изготвени;

7. Во случај на смрт лекарски извештај и обдукционен наод, доколку е изготвен

8. Извод од матична книга на умрени;

9. Извод од матилна книга на родени/венчани со цел утврдување на постоење на право на надомест на штета

10. Изјава за носител на јавна функција;

11. Осигурувачот го задржува правото да бара дополнителна документација согласно услови и постоечки Правилници за работа