×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ Е-ПОЛИСА КОНТАКТ
ДОБРОВОЛНО ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

ДОБРОВОЛНО ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ


Доброволно приватно здравствено осигурување претставува дополнување на основното задолжително здравствено осигурување, односно согласно Законот за доброволното здравствено осигурување обезбедува надстандардно лекување - покривање на трошоците за здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, повисок стандард на здравствените услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување, трошоците за покривање на здравствените услуги користени во дополнителната дејност, како и за користење на здравствените услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи во кои се врши здравствена дејност и кај правни лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски помагалаОсигурително покритие и пакети на осигурување:

  • HALK CARE (А, Б, и Ц) Вкупно покритие: 20.000 Евра
  • HALK PROTECT (А, Б, Ц, Д, Е, Ф и Д) Вкупно покритие: 35.000 Евра
  • HALK VIP MEDICAL (А, Б, Ц, Д, Е, Ф и Д) Вкупно покритие: 50.000 Евра


Осигурително покритие:

А - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ВОНБОЛНИЧКО И БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ

Б - ОПЕРАЦИИ

Ц - ТЕШКИ БОЛЕСТИ

Д - СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ

Е - ОФТАЛМОЛОГИЈА

Ф - ДИЈАГНОСТИКА НА СЕЗОНСКИ ГРИПТериторијално покритие:

Македонија и Турција (за ризикот операции)Предности на Доброволно Приватно Здравствено осигурување на Халк Осигурување АД

Најконкурентни цени на пазарот, формирани согласно потребите и барањата од осигурениците.

Директна исплата на трошоците за лекување кон приватните здравствени установи со кои Халк Осигурување има склучен договор

Вклучени хронични болести, заболувања и состојби (во подлимит)

Вклучен ризик породување со дополнителни трошоци за здравствена заштита на трудница

Можност за склучување на индивидуално, семејно или колективно осигурување

Можност за вклучување на новороденче

Попусти при вклучување на повеќе членови на семејство

Поволности при склучување на колективни осигурувања

Вклучување на членови на семејства во колективна полиса под исти услови

Дополнителени поволности при склучување а други видови на осигурување