×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ Е-ПОЛИСА КОНТАКТ
ОСИГУРУВАЊЕ КАСКОПоим за потполно каско осигурување


Со потполно каско осигурување обезбедувате покритие на сопственото моторно возило без да се грижите кој е причинител на штетата. За разлика од осигурувањето од автомобилска одговорност, каско осигурувањето не е задолжително – што значи дека осигуреникот може доброволно да ја склучи полисата со намера моторното возило да го заштити од најразлични оштетувања.

Каско осигурување овозможува осигурително покритие од:Основни ризици:

√ сообраќајна незгода

√ превртување

√ судар

√ удар

√ лизгање

√ паѓање или удар со предмет

√ пожар

√ надворешно термичко или хемиско дејство

√ удар на гром

√ експлозија

√ луња

√ град

√ снежна лавина

√ паѓање на воздушни летала

√ манифестации и демонстрации

√ кражба и разбојништво

√ злонамерни постапки и обест на трети лица

√ оштетување на тапацир

√ намерно предизвикана штета на возилото за да се спречи дополнително и поголемо оштетување на автомобилот, но и на други предмети или лица

√ поплава, порој и високи води.Дополнителни ризици:

Покрај основните ризици дополнително може да ги осигурате возачот и патниците од последици на несреќен случај – незгода како и дополнителната опрема и багажот.

Повелете во нашите канцеларии и обезбедете каско осигурување за вашето возило со или без ваше учество(франшиза) во евентуалните штетни настани.Како да постапите во случај на штетен настан?

Во случај на штетен настан потребно е истата да ја пријавите во дирекцијата на ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД каде ќе бидете информирани за понатамошната постапка.