×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ Е-ПОЛИСА КОНТАКТ
ОСИГУРУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ

ОПШТА ОДГОВОРНОСТ


Претставува законската одговорност на осигуреникот за штета поради смрт, телесна повреда, нарушување на здравјето како и оштетување на предмети кои му припаѓаат на трето лице настанато поради дејност на осигуреникот, а која произлегува поради поседување предмети, од правен однос или од одредени својства како извор на опасноста.ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ

  • Зошто е потребно ова осигурување
  • Ова осигурување е Законски задолжителна обврска и Ваше обезбедување и заштита во случај на граѓанска парница које е покрената од страна на Ваш клиент (трето лице), заради професионална грешка или матерјална штета која сте ја предизвикале при совесно и професионално извршување на Вашата професија.

  • Предмет на осигурување
  • Законска одговорност на осигуреникот за предизвикани материјални штети кон трети лица, од страна на физичко лице –поединец или вработени кај правно лице (трговско друштво).

  • Осигурително покритие
  • Осигурувањето од професионална одговорност ги покрива штетите настанати по основ на пропусти и грешки при извршување на професионалната предметна професија, а кои може да имаат катастрофални последици на околината во која Вие работите, и со тоа да остават сериозен негативен печат на Вашата кариера.Во зависност од Вашата дејност изберете осигурување од одговорност на професионална дејност на ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД:

√ РЕВИЗОРИ

√ СУДСКИ ВЕШТАЦИ

√ ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА

√ СМЕТКОВОДИТЕЛИ

√ АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

√ АДВОКАТИ

√ ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ

√ ИЗВРШИТЕЛИ

√ МЕДИЈАТОРИ

√ НОТАРИ

√ ПРОЕКТАНТИ

√ ПРОЦЕНИТЕЛИ

√ ОДГОВОРНОСТ ПРИ СКЛАДИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

√ ОДГОВОРНОСТ ПРИ ТРАНСПОРТ НА ОТПАД

√ ОДГОВОРНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

√ ОДГОВОРНОСТ ОД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОД

√ РАКОВОДИТЕЛИ

√ ГЕОДЕТИ