×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ КОНТАКТ
ИНФОРМАЦИИ
01 КЛАСА 01 - Осигурување од последици на несреќен случај - НЕЗГОДА
Општи Услови за осигурување од Незгода
Посебни Услови за осигурување на Кредитокорисници од Незгода
Посебни услови за осигурување гости во хотели мотели
Посебни услови за осигурување од Незгода на Ученици и Студенти
Посебни услови за осигурување Менаџери од незгода
Посебни услови за осигурување Членови на Спортски организации
Посебни услови за осигурување Посетители на Културно Уметнички
Посебни услови за задолжително осигурување Патници во Јавен Превоз
Посебни услови за Колективно осигурување на вработени
Табела за Дневен надомест Незгода
Табела за Траен инвалидитет Незгода 2023
Табела за Траен инвалидитет Незгода 03.2022
Табела за Траен инвалидитет Незгода 2021
02 КЛАСА 02 - Здравствено осигурување
Посебни Услови при осигурување операции 2023
Посебни Услови при осигурување операции 03.2022
Посебни Услови при осигурување операции 12.2021
Услови за Доброволно приватно здравствено осигурување 2023
Услови за Доброволно приватно здравствено осигурување 03.2022
Услови за Доброволно приватно здравствено осигурување 12.2021
Список на операции 2020
Посебни услови за бременост и породување
Посебни услови за Доброволно Приватно Здравствено Осигурување за времето на престој на осигуреникот во странство
Услови за Доброволно приватно здравствено осигурување за тешки болести
03 КЛАСА 03 - Осигурување на моторни возила (каско)
Услови за каско осигурување на возила 01.04.2024
Посебни Услови за делумно каско-кршење стакло 01.04.2024
Услови за Oсигурување Моторни возила Каско 07.2023
Посебни Услови Делумно Каско - Стакла 07.2023
Услови за Oсигурување Моторни возила Каско 03.2022
Посебни Услови Делумно Каско - Стакла 02.2022
05 КЛАСА 05 - Осигурување на воздухоплови (каско)
Услови за Авиокаско осигурување на воздухоплови
06 КЛАСА 06 - Осигурување на пловни објекти (каско)
Услови за Каско Осигурување на пловни објекти
07 КЛАСА 07 - Осигурување на стока во превоз (карго)
Општи услови за осигурување на пратки во меѓународен превоз( копнен, речен, езерски и воздушен) основни ризици 01.04.2024
Општи услови за осигурување на пратко во меѓународен превоз(копнен, речен, езерски и воздушен)против сите ризици- All Risk 01.04.2024
Општи услови за осигурување на стока во поморски превоз 01.04.2024
Дополнителни услови Домашен Транспорт по Генерална Полиса
Дополнителни услови Меѓународен Транспорт по Генерална Полиса
Општи услови за осигурување Транспорт
Посебни услови за осигурување Транспорт
08 КЛАСА 08 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди
Oпшти услови за осигурување на Имот
Клаузули при осигурување од земјотрес
Посебни Услови за осигурување на залиха на флотанта основа
Услови за осигурување од Пожар и некои други опасности
Услови Хипотекарен кредит
Посебни услови пожар Електростопанство ЕСМ
09 КЛАСА 09 - Други осигурувања на имот
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТНИ ВО КАРАНТИН 01.04.2024
Посебни услови за осигурување пчели 01.04.2024
Посебни услови за осигурување приплодни животни од губење на приплодната способност 01.04.2024
Посебни услови за осигурување пастрмки 01.04.2024
Посебни услови за осигурување на фазани во фазанерии 01.04.2024
Посебни услови за осигурување на тутун со проценка во зелена состојба и надомест на загуба со квалитет и количина 01.04.2024
Посебни услови за осигурување на растенија (земјоделски култури) во стакленици 01.04.2024
Посебни услови за осигурување на млади неродни овошни и лозови насади 01.04.2024
Посебни услови за осигурување на мисирки, бисерки и пауни 01.04.2024
Посебни услови за осигурување на количина и квалитет на овошје и десертно грозје 01.04.2024
Посебни услови за осигурување на дополнителен ризик пролетен мраз 01.04.2024
Посебни услови за осигурување кучиња 01.04.2024
Посебни услови за осигурување крапови 01.04.2024
Посебни услови за осигурување за загуба на количина на тутун 01.04.2024
Посебни услови за осигурување животни на изложби 01.04.2024
Посебни услови за осигурување живина 01.04.2024
Посебни услови за осигурување егзотични животни во зоолошки градини и надвор од нив 01.04.2024
Посебни услови за дополнително осигурување на посеви и плодови од луња 01.04.2024
Пoсебни услови за осигурување на дополнителен ризик поплава 01.04.2024
Општи услови за осигурување на посеви и плодови 01.04.2024
Општи услови за осигурување животни 01.04.2024
Општи и Посебни Услови за осигурување Животни
Посебни Услови за Посеви и Плодови
Општи Услови за Осигурување Посеви и Плодови
Услови Домаќинско Мој Дом
Услови За Комбинирано Осигурување На Станбени Објекти и Предмети Во Домаќинство 03.2023
Услови за осигурување Кражба и Разбојништво
Услови за осигурување Машини од Кршење
Посебни услови за осигурување од загадување на тло(Лекажа)
Услови за осигурување Стакло од кршење
Услови за осигурување Објекти во градба
Услови за осигурување Објекти во монтажа
Услови Компјутерска опрема
10 КЛАСА 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
Посебни Услови Одговорност на превозник ЦМР Про
Услови Автоодговорност (АО)
Услови за осигурување од одговорност на возачот за примена роба за превоз од платен собраќај – ЦМР
Општи услови за осигурување од одговорност на превозникот за стока примена во превоз-ЦМР 01.04.2024
Услови ЦМР како организатор на превоз
11 КЛАСА 11 Услови Авиоодговорност
Услови за осигурување Одговорност кон трети лица при користење воздухоплови
12 КЛАСА 12 Услови за Осигурување од одговорност на Пловни објекти
Услови за задолжително осигурување на сопствениците, односно корисници на пловни објекти од одговорност за штети на трети лица
13 КЛАСА 13 - Општо осигурување од одговорност
Услови за осигурување општа одговорност 01.04.2024
Посебни услови Одговорност -Транспорт на Отпад
Посебни Услови Професионална Одговорност
Посебни Услови Одговорност - Управување со Отпад
Услови за Одговорност на Изведувачи на градежни работи
Услови Одговорност Клинички испитувања
Услови Одговорност на Адвокати
Услови Одговорност на Извршители
Услови Одговорност на Работодавач
Услови Одговорност на Сметководители
Услови Одговорност на стечајни управници
Услови Одговорност на Судски вештаци и Проценители
Услови Општа одговорност
Услови Одговорност на Агенции за обезбедување
Услови Одговорност на Брокери и Застапници
Услови Одговорност на Геодети
Услови Одговорност на Здравствени работници
Услови Одговорност на Нотари
Услови Одговорност на Проектанти
Услови Одговорност на Ревизори
Услови Одговорност на Туристички агенции
Услови Одговорност од Употреба на производ
14 КЛАСА 14 - Услови Кредити
Општи Услови за осигурување на кредити
Посебни Услови за кредити поради смрт или инвалидитет
Посебни Услови за осигурување на кредити поради боледување
Посебни Услови за осигурување на кредити поради невработеност
Посебни Услови кредити од ХАЛК КредитПро
15 КЛАСА 15 - Осигурување на гаранции
Услови за Гаранциско осигурување на транспортери 01.04.2024
Посебни Услови за гаранциско осигурување
Гарантно писмо ТИР режим
Услови ТИР Гаранција
16 КЛАСА 16 - Осигурување од финансиски загуби
Посебни Услови прекин на работа од пожар и кршење машини
Посебни Услови За Осигурување на загуба на приход
Услови за осигурување од прекин на работа од пожар
17 КЛАСА 17 - Услови Правна Заштита
Услови за осигурување на Правна заштит
18 КЛАСА 18 - Осигурување на туристичка помош
Услови Патничко осигурување 01.01.2024
Услови Патничко осигурување
Општи услови за Асистенција на пат - EUROPE (Европа)
Општи услови за Асистенција на пат - PRO (Регион)
Општи услови за Асистенција на пат - START (Македонија)
Општи услови за Домашна Асистенција