×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ КОНТАКТ
ИНФОРМАЦИИ
Услови за осигурување на Правна заштита
01 КЛАСА 01 - Осигурување од последици на несреќен случај - НЕЗГОДА
Општи Услови за осигурување од Незгода
Посебни услови за задолжително осигурување Патници во Јавен Превоз
Посебни услови за Колективно осигурување на вработени
Посебни услови за осигурување Менаџери од незгода
Посебни услови за осигурување Посетители на Културно Уметнички
Посебни услови за осигурување Членови на Спортски организации
Посебни услови за осигурување гости во хотели мотели
Посебни услови за осигурување од Незгода на Ученици и Студенти
Табела за Дневен надомест Незгода
Табела за Траен инвалидитет Незгода
02 КЛАСА 02 - Здравствено осигурување
Посебни Услови при осигурување операции
Услови за осигурување на доброволно приватно здравствено осигурување (специјалистички медицински третман)
Список на операции кон Доброволно Приватно Здравствено Осигурување
03 КЛАСА 03 - Осигурување на моторни возила (каско)
Услови Каско осигурување
Посебни Услови за Осигурување на моторни возила делумно каско и при осигурување Автомобилска Одговорност Со доплата за кршење стакло
05 КЛАСА 05 - Осигурување на воздухоплови (каско)
Услови за Авиокаско осигурување на воздухоплови
06 КЛАСА 06 - Осигурување на пловни објекти (каско)
07 КЛАСА 07 - Осигурување на стока во превоз (карго)
Дополнителни услови Домашен Транспорт по Генерална Полиса
Дополнителни услови Меѓународен Транспорт по Генерална Полиса
Општи услови за осигурување Транспорт
Посебни услови за осигурување Транспорт
08 КЛАСА 08 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди
Oпшти услови за осигурување на Имот
Клаузули при осигурување од земјотрес
Посебни Услови за осигурување на залиха на флотанта основа
Услови за осигурување од Пожар и некои други опасности
Услови Хипотекарен кредит
Посебни услови пожар Електростопанство ЕСМ
09 КЛАСА 09 - Други осигурувања на имот
Општи и Посебни Услови за осигурување Животни
Посебни Услови за Посеви и Плодови
OППШТИ УСЛПВИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ ППСЕВИ И ПЛПДПВИ
Услови Домаќинско Мој Дом
Услови за осигурување Кражба и Разбојништво
Услови за осигурување Машини од Кршење
Посебни услови за осигурување од загадување на тло(Лекажа)
Услови за осигурување Стакло од кршење
Услови за осигурување Објекти во градба
Услови за осигурување Објекти во монтажа
Услови Компјутерска опрема
10 КЛАСА 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
Посебни Услови Одговорност на превозник ЦМР Про
Услови Автоодговорност (АО)
Услови за осигурување од одговорност на возачот за примена роба за превоз од платен собраќај – ЦМР
Услови ЦМР како организатор на превоз
11 КЛАСА 11 Услови Авиоодговорност
Услови за осигурување Одговорност кон трети лица при користење воздухоплови
12 КЛАСА 12 Услови за Осигурување од одговорност на Пловни објекти
Услови за задолжително осигурување на сопствениците, односно корисници на пловни објекти од одговорност за штети на трети лица
13 КЛАСА 13 - Општо осигурување од одговорност
Посебни услови Одговорност -Транспорт на Отпад
Посебни Услови Професионална Одговорност
Посебни Услови Одговорност - Управување со Отпад
Услови за Одговорност на Изведувачи на градежни работи
Услови Одговорност Клинички испитувања
Услови Одговорност на Адвокати
Услови Одговорност на Извршители
Услови Одговорност на Работодавач
Услови Одговорност на Сметководители
Услови Одговорност на стечајни управници
Услови Одговорност на Судски вештаци и Проценители
Услови Општа одговорност
Услови Одговорност на Агенции за обезбедување
Услови Одговорност на Брокери и Застапници
Услови Одговорност на Геодети
Услови Одговорност на Здравствени работници
Услови Одговорност на Нотари
Услови Одговорност на Проектанти
Услови Одговорност на Ревизори
Услови Одговорност на Туристички агенции
Услови Одговорност од Употреба на производ
14 КЛАСА 14 - Услови Кредити
Општи Услови за осигурување на кредити
Посебни Услови за кредити поради смрт или инвалидитет
Посебни Услови за осигурување на кредити поради боледување
Посебни Услови за осигурување на кредити поради невработеност
15 КЛАСА 15 - Осигурување на гаранции
Посебни Услови за гаранциско осигурување
Гарантно писмо ТИР режим
Услови ТИР Гаранција
16 КЛАСА 16 - Осигурување од финансиски загуби
Посебни Услови прекин на работа од пожар и кршење машини
17 КЛАСА 17 - Услови Правна Заштита
Услови за осигурување на Правна заштит
18 КЛАСА 18 - Осигурување на туристичка помош
Услови Патничко осигурување