×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ Е-ПОЛИСА КОНТАКТ
РЕГИСТАР

РЕГИСТАР ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ
РЕГИСТАР НА ЗАСТАПНИЦИ ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ
ИМЕ ПРЕЗИМЕ БР. НА РЕШЕНИЕ АСО/РБС ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ Телефон e-mail АДРЕСА
Веселин Невеселов 09-399/1 31.1.2012 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 075 280 449 veselin.neveselov@halkinsurance.com.mk Ул.Првомајска, бр.8/18,Валандово
Сабрија Имамовиќ УП-14-3-1150/2 13.12.2022 2,4,6,15,16,17 076 350 035 sabria.imamovic@zozom.mk "Скопје булевар ќ8-ми Септември бр. 6/1-20"
Оливера Ахмети 09-1867/2 27.5.2011 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 070 881 936 olivera.ahmeti@halkinsurance.com.mk Ул.Крани, бб. Ресен
Љупка Радинска 09-400/1 31.1.2012 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 078 365 225 ljupka.radinska@halkinsurance.com.mk Ул.Крушевска Република, бр.13, Берово
Васко Каранфиловски 14-3-296 02.7.2021 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 075 237 203 vasko.karanfilovski@halkinsurance.com.mk ул. Сисак бр.30, Битола
Даниел Пешов ЗО 0734 18.2.2021 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 078 767 252 daniel.pesov@halkinsurance.com.mk ул. Љупчо Сантов бр.6, Виница
Звонко Атанасовски 09-348/2 31.1.2012 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 071 287 360 zvonko.atanasovski@halkinsurance.com.mk "Ул.Езерска, бр.16,Македонска Каменица"
РЕГИСТАР НА БАНКИ ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ
БАНКА ОДГОВОРНО ЛИЦЕЕ Број на Решение АСО ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ Телефон e-mail АДРЕСА
Халк Банка АД Скопје Билал Суџубаши УП.19-2-166 21.08.2017 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 02 3240 800 halkbank@halkbank.mk Св. Кирил и Методиј бр.54, Центар, Скопјее
РЕГИСТАР НА ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

РЕГИСТАР НА ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

РЕГИСТАР НА БРОКЕРИ ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

РЕГИСТАР НА БРОКЕРИ ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ