×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ Е-ПОЛИСА КОНТАКТ
ТЕШКИ БОЛЕСТИ

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ТЕШКИ БОЛЕСТИ


Корисник/осигуреник на доброволното приватно здравствено осигурување може да биде само лице кое има статус на осигуреник во задолжителното здравствено Осигурување(од 0-64 години). Осигуреници со ова осигурување можат да бидат и лица странски државјани кои се надвор од системот на задолжитено здравствено осигурување со регулиран престој.


Деца помлади од 18 години, можат да се осигурат единствено на иста полиса со родителот.


ШТО ПОКРИВА ОВА ОСИГУРУВАЊЕ


Осигурувачот има обврска да исплати еднократен износ од сумата за осигурување по полиса која важела во моментот на неоспорно утврдената болест (дијагнозата ја утврдува специјалист) на осигуреното лице кое за првпат во својот животен век, а во текот на осигурителното покритие заболува од една од наведените тешки болести:


ТЕШКИ БОЛЕСТИ

1

Moзочен удар

2

Бенигeн тумор на мозокот

3

Аневризма на мозочните артерии

4

Парализа

5

Детска парализа

6

Кома

7

Хронична Бубрежна болест

8

Белодробна туберкулоза

9

Паркинсова болест

10

Алцхајмерова болест

11

Мултипла склероза

12

Епилепсија

13

Трансплантација на органи

14

Апластична анемија со тежок облик на откажување на коскената срцевина

15

Тешки повреди на ’рбетниот столб

16

Малиген тумор

17

Срцев инфаркт

18

Заболување на срцето кое резултира со операција на коронарните артерии

19

Операција на заболување на аортата

20

Замена на срцевите залистоци


Избор на пакет: 1 000 евра, 3 000 евра , 5 000 евра или 10 000 евра, кои се исплаќаат во целост.


ПЗУ Партнери